Please provide a valid name
Please provide a valid email
Subscribe
Thank You!
透過跨文化交流推廣音樂

管理架構

職員

 • 謝雪端女士
  總經理
 • 鍾穎茵女士
  副總經理
 • 鍾靜思女士
  項目經理
 • 王可欣女士
  市場推廣助理經理
 • 李彤女士
  市場推廣及節目主任
 • 杜淑芝博士
  編輯及項目統籌
 • 司徒蔚雪女士
  節目助理主任
 • 邱惠恩女士
  會計師